Nəbi:

Mən uğradım eşq oduna, bir belə candan ötəri,
Müjganların sinəm üstə dolaşır qandan ötəri.
Ey aqillər, əfsanədi, uymayın dünya malına,
Yanarlar eşq oduna şövkəti-şandan ötəri.

İbrahim:

Ey könül, çox havalanma, ol gülü-xardan ötəri,
Seyraqub yollara çıxar bəd nazardan ötəri.
Düşmə xam xəyallara, bir gün düşərsən zillətə,
Bəsləmə gəndini sən marı-şahmardan ötəri.

Nəbi:

Əvvəlindən mən bilirəm, dünya Nuh tufanıdı,
Quran gəldi Məhəmmədə, haqdan din islamıdı.
Bütpərəstlik sona yetdi, ol hökm Quranıdı,
Göydən endi Seyfullahı, şahı-mərdandan ötəri.

İbrahim:

Qazandığın malı-mülkün axrı fanidi, fani,
Əxrət üçün abad eylə əməlinlə dünyanı.
Əbrüşim, malı-mahut bəzəsin dörd bir yanı,
Qurban eylə şirin canı, bir düz ilqardan ötəri.

Nəbi:

Gəl biçarə şair Nəbi, tök mətahın bazara,
Özün haqsan, sözün haqdı, gəlməyəsən nazara.
Söz anlamaz, əxrət qanmaz çıxan zaman güzara,
Haqq yolunda divan qurdun əxrət-imandan ötəri.

İbrahim:

İbrahim, gəl, uyma belə bu eşqin sevdasına,
Bel bağlamaq həvəs işdi gözəllər xülyasına.
Qat səsini bu dünyada əhli-dillər səsinə,
Çox canına cəfa vermə yarı-şikardan ötəri.

Related Posts

Kitablar
Oruc Nikbinin kitabları

Oruc Nikbin barədə məlumat Oruc Nikbinin şeirlərindən nümunələr “Faxralıdan güc almışam” şeirlər ktabına ön söz yazan xalq şairi

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur