Əli Faxralı barədə məlumat

QOCALARMI

Bu dağlara sidq-ürəklə
Meyl salan qocalarmı?
Əzgillidə cah-cəlalla,
Binə quran qocalarmı?

Qoşa bulaq, adın cardı,
Yahalardan yadigardı.
Görməyənlər intizardı,
Gəlib görən qocalarmı?

Sair könlüm, gəzmə xəstə,
Dərmanını burdan istə.
Qara dağdan Gəzdək üstə
Gedib-gələn qocalarmı?

Qızıl qaya sinəsində,
Dincələsən kölgəsində.
Faxralının binəsində,
Ömür sürən qocalarmı?

Əli, götür telli sazı,
Çal-oxu yaylaq avazı.
Barmaqlan al-qırmızı,
Zoğal dərən qocalarmı?

SİZİ

Nə gözəldir bizim dağlar,
Heç görməsin yaman sizi.
Sizdən ayrı düşən ağlar,
Bürüməsin duman sizi.

Ellər öü həmdəm seçib,
Yaz qonubdur, payız köçüb,
Gözlərinnən görüb keçib,
Neçə tarix, zaman sizi.

Özü şahdır, tacı qardı,
Sevgilisi növbahardır.
Bakirəli, düz ilqardı,
Unutmaram, inan, sizi.

ÖLMƏZ

Hər məclisdə söyləmişəm,
Muğanlıdan keçən ölməz.
Mən də niyyət eyləmişəm,
Faxralıya köçən ölməz.

Yolum düşə Til dağından,
Ceyran-cüyür oylağından.
Aşıq Hasan bulağından,
Nəziksudan içən ölməz.

Əli, yetmiş yaşın nəsdi,
Yüz yaşasan, sənə bəsdi.
Etibarlı, yaxşı dostu
Bizim eldən seçən ölməz.

Related Posts

Kitablar
Oruc Nikbinin kitabları

Oruc Nikbin barədə məlumat Oruc Nikbinin şeirlərindən nümunələr “Faxralıdan güc almışam” şeirlər ktabına ön söz yazan xalq şairi

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur