Binnət Əli oğlu Məmmədov

DÜNYANIN DƏRDİNƏ SALAM VERƏN QƏLƏM DOSTUM

2015-ci ildə  milli mətbuatı­mı­zın ya­ran­­ma­sının 140 illiyi tamam oldu. Azər­baycan Respub­likasının Przeidenti cənab İlham Əli­yev bu yubileyin ölkəmizdə ge­niş şəkildə qeyd olunması üçün ayrıca sə­rən­cam imzaladı və bu münasibətlə silsilə təd­birlər həyata ke­çirildi. Təbii ki, bu bay­ram ərəfəsində mən də yaxından tanıdı­ğım, dost­luq münasibətində olduğum jur­na­list­ləri təbrik elə­dim. Ancaq etiraf edim ki, ümumiyyətlə milli mət­bu­atı­mızdan, mət­bu­at tariximizdən söz düşən­də, hər şeydən öncə ya­dıma Gürcüs­tan­dakı azərbaycandilli mətbuat düşür. “Sovet Gürcüstanı” (indiki “Gürcüstan”) və “Qələbə bayrağı” qəzet­ləri gəlir gözlə­rimin önünə. Bu qəzetlərin yazarlarını xatır­layıram. O qəzetləri ki, kiçik bir yazımızın, yaxud bircə şeirimizin bu qəzet­lərdə çıxması bizim üçün toy-bayrama çevrilərdi. O yazarları ki, hər yazılarını böyük səbirsizliklə gözləyərdik. Mənim üçün bu qə­zetlər bu gün də ay­rıca bir jurnalistika məktəbi olaraq qalır. Bu kollektivləri mənim üçün əziz edən bir də odur ki, ilk qələm təc­rü­bələrim məhz bu qəzet­lərdə işıq üzü görüb. Əslində, bu gün harda yaşayıb fəaliy­yət göstərməsindən asılı ol­ma­yaraq, əslən Bor­çalıdan olan qələm adamlarının böyük əksə­ryiyytəi üçün, xüsusilə də, indiki “Gürcüstan” – o vaxtkı “Sovet Gürcüstanı” qəzeti ilk təcrübə meydanı, jurnalistika məktəbi olub.

Milli mətbuat günü ərəfəsində mənə həmişə əziz olan qəzet­ləri, bu qəzetlərin yaradıcı kollektivini xatırlamağım heç də təsa­düfi deyil. Ötən əsrin 90-cı illərində “Sovet Gürcüstanı” qəzeti adını dəyişib sadəcə “Gür­cüstan” olsa da, əqidəsini, məramını və məqsədini dəyişmədi, Gür­cüs­tanda yaşayan soydaşlarımızın mət­bu tribunası rolunu oynamaqda davam etdi. Qəzetin əməkdaşları min bir əzab-əziyyət bahasına olsa da, nəşri dayanadırmadılar. Gürcüstan müstəqillik əldə etdikdən sonra bir sıra yeni qəzetlər nəşr olunmağa başlasa da, “Gürcüstan” bu respublikadakı Azər­baycan dilli mətbuatın flaqmanı olaraq qaldı. Elə yeni yaranan qəzetlərdə çalışanların əksəriyyəti də vaxtilə ilk qələm təcrübələri “Gürcüstan”da işıq üzü görənlər, bu qəzetdə çalışanlar idi.

Bu gün Gürcüstanda Azərbaycan dilində işıq üzü görən bir sıra mətbuat orqanları və böyük potensiala malik jurnalistlərimiz vardır. Bu qəzetlərdən biri də təkcə Borçalıda, Gürcüstanda yox, Azərbaycanda və Türkiyədə də sevilə-sevilə oxunan “Region press” qəzetidir. Bu qəzet yüksək peşəkarlıq səviyyəsi baxı­mın­dan bu gün Azərbaycanda çıxan qəzetlərlə rəqabət aparmaq gü­cün­dədir. Çünki qəzetin başında duran, onu yönətən təsadüfi adam deyil, peşəkar jurnalistdir. Və nə yaxşı ki, qəzetin təsisçiləri vaxtında uzaqgörənlik edərək çörəyi çörəkçiyə veriblər. Çörəyi çörəkçiyə verəndə isə arxayın olursan ki, işlər rəvan gedəcək.

Bu yazıda da mən elə “Region press” qəzetindən, daha doğ­rusu onun redaktoru Binnət Əlioğludan söhbət açmaq istəyirəm. Ancaq yazının əvvəlində daha çox “Gürcüstan” qəzetindən danış­mağım da təsadüfi de­yil. Əvvəla, yuxarıda da qeyd etdiyim kimi, milli mətbuatımızın inki­şaf yolundan danışanda keçmiş “Sovet Gürcüstanı” – bu günkü “Gürcüstan” qəzetini xatırlamamaq ən azın­dan insafsızlıq olardı. İkincisi də, bu yazı­mın qəhrəmanı Bin­nət Əlioğlunun keçdiyi yaradıcılıq yolu da bu qəzetlə sıx bağlıdır.

Bu gün hamının Binnət Əlioğlu imzasıyla tanıdığı və yazı­larını sevə-sevə oxuduğumuz Binnət Əli oğlu Məmmədov  1956-cı il martın 16-da Marneuli rayonunun Böyük Muğanlı kəndində anadan olub. Onun atası, məşhur el şairi Əli Faxralı (Məmmədov Əli Qurban oğlu) əslən Bolnisi rayonunun Faxralı kəndindəndir.

Doğulduğu kənddə orta məktəbi bitirən Binnət Məmmədov təhsilini Bakıda davam etdirib. Azərbaycan Dövlət Universite­tinin (indiki BDU-nun) şərqşünaslıq fakültəsində oxuyub. 1982-ci ildə universitetdə təhsilini başa vurub.

1984-cü ildə o vaxtkı “Sovet Gürcüstanı” – indiki “Gür­cüs­tan” qəze­tində tərcüməçi kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb və  1991-ci ilədək bu vəzifədə çalışıb. Bu müddətdə əsas işi olan tər­cü­məçiliklə yanaşı, aktual möv­­zularda yazıları ilə də tez-tez qəzet­də çıxış edib, özünəmxsus yazı üs­lubu, dəst-xətti ilə seçilib. 1991-ci ildən isə həmin qəzetin böyük müx­biridir.

2008-ci ilin martında Marneulidə fəaliyyət göstərən Azərbay­can­lıların Mədəniyyət Mərkəzinin təsis etdiyi “Region press” qə­zetinə kimin redaktor olması məsələsi gündəmə gələndə rəhbərlik tərəddüd etmədən mətbuatdakı uzunillik iş təcrübəsini nəzərə alaraq məhz Binnət müəl­li­min üzərində dayanıb. Hesab edirəm ki, yanılmayıblar da. Elə Binnət mü­­­əl­lim də ona göstərilən yük­sək etimadı əməli işiylə qısa müddətdə doğruldub. Qəzet tezliklə Gürcüstandakı soydaşlarımızın inam və etiba­rını qazanıb, öz dil­lə­rində informasiya aldıqları etibarlı bir mətbu orqana çevrilib. Oxucular həm də bu qəzetə inam yeri, güvənc yeri kimi baxıb­lar. Regionda baş verən ictimai-siyasi hadisələrə ayna tutan qəzet öz səhifələrində sosial problemlərə də yer ayırıb, eləcə də, Gürcüstan res­publikasının rəsmi dövlət xəbərlərini də vaxtında əldə edə bilmələ­rin­də soy­daş­larımızın yardımçısına çevrilib. Öz ətrafında Borça­lıda yazıb-yara­dan ədəbi qüvvələri birləşdirib, tez-tez onların yaradıcılıq nümunə­lərini dərc edib.

Binnət müəllim bu gün həm də Gürcüstanda yaşayan  gənc azərbay­canlı jurnalistlərin yetişməsində böyük əmək sərf edən bir qələm adamı, peşəkar jurnalistdir. Onun peşəkar qələmindən çı­xan və müxtəlif mətbuat orqanlarında da dərc olunan publisistik məqalələri oxucular tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanır. Çünki o, həyatda olduğu kimi, yazılarında da səmimidir. Boğazdan yu­xarı danışmağı sevmir, aktual mövzulara müra­ciət edir, düşün­dü­yü­nü, onu düşündürən mövzunu qələmə alır. Elə buna görə də oxucusunu da düşündürə bilir.

Binnətin atası Əli Faxralı (Əli əmi) atam Eyvaz Məmmədovla dost idi. Xeyirdə-şərdə bir birlərini axtarardılar. Onların arasında olan yaxın­lığı, doğmalığı və qohumluğu bu gün də biz (qohum­larımız) davam etdi­ririk. Tez-tez Binnətlə danışıb hal-əhval tu­tu­ruq. Bir-birimizə əmi­oğlu deyə müraciət edirik. Şad günlərimizdə bir-birimizi axtarırıq. Açı­ğını de­yim ki, bunun üçün də şərəf duyuruq.

Binnət Əlioğlu 1991-ci ildən Gürcüstan Jurnalistlər Fede­ra­si­yasının üzvüdür. 1997-ci ildə Gürcüstan prezidentinin “Təşək­kürnamə”sinə layiq görülüb.

O, eyni zamanda bədii yaradıcılıqla da məşğul olur. Şeirləri və pub­lisistik məqalələrindən ibarət “Salam, dünyanın dərdi” adlı kitabı işıq üzü görüb. Eyni zamanda onlarla ədəbi-bədii, elmi-tədqiqat toplularının tərtibçisi, ön söz müəllifi və redaktorudur.

Jurnalistlik fəaliyyəti ilə yanaşı B.Məmmədov eyni zamanda Gür­cüs­tanın müxtəlif ali məktəblərində pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul olub. Ali məktəb tələbələrinə Azərbaycan dilini tədris edib. 1993-1998-ci illərdə Kvemo Kartli Müstəqil Univer­si­te­tində, 1998-2007-ci illərdə isə İvane Cavaxişvili adına Tiflis Dövlət Universitetinin Kvemo Kartli fili­alında dekan müavini və­zifəsində çalışıb.

Binnət Əlioğlu bu gün ömrünün və yaradıcılığının ən məhsuldar dövrünü yaşayır. Ona daha böyük uğurlar arzu edir və deyirəm: canın sağlam, ömrün uzun, qələmin isə kəsərli olsun, əziz eloğlu!

Mənbə : Səməndər Məmmədov –  “Faxralılar”, Bakı – “Elm və təhsil” – 2017, I kitab.

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur