Taleh Qiyas oğlu Qasımov

Taleh Qiyas oğlu Qasımov əslən Gürcüstan Respubilikasının Bolnisi rayonun Faxralı kəndinin “Qasımlı” nəslindəndir.

Səməndər Məmmədov: “YAYILSIN ELLƏRƏ ŞƏRƏFİN-ŞANIN, UCALT ŞÖHRƏTİNİ AZƏRBAYCANIN”

…Heç kim bilmir ki, gələ­cək­də onun həyatında han­sı ha­disələr və hansı ye­ni­liklər baş verəcək. Amma insanlar alın ya­zısına, Alla­hın verdiyi paya daha çox inanırlar. İnsanlar ina­nırlar ki, Allah mənim alnıma nə yazıbsa, o da qarşıma çıxa­caq və həyatım da elə o alın yazısına uyğun da davam edə­­cək. Əl­bəttə, hər şey Yara­danın əlində və ixti­ya­rında olsa da, gə­rək insan özü də həyatını, ya­şayışını qura bilsin. Daha doğ­rusu, qarşıya qoydu­ğu məqsəd uğrunda mübarizə aparsın və gün­lərin birində o məqsədə ça­tan­da rahat nəfəs alsın, dincəlsin, sakitləşsin. Böyük rus şairi Puşkinin həyatla bağlı gözəl bir fikri var. Puşkin yazır: “Həyatda hamar, aynatək yol olmur. Yolda rast olduğun kiçik çuxurlar ümidsizlik, kədər gətir­mə­məlidir.” Taleh Qiyas oğlu Qasımov da həyatın bütün dolan­baclarında özünə inanıb və bir də Allahın yazdığı alın yazı­sına güvənib. Allah da deyir ki, səndən hərəkət, məndən bərəkət.

Taleh Qasımov 1961-ci il iyunun 3-də   Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində anadan olub. O, kəndin “Qasımlı” nəslindəndir. Orta məktəbi bitirəndən sonra Faxralı Üzüm­çülük sovxozunda fəhlə işləyib. Elə onda hiss edib ki, alın təri, zəhmət və halal çörək nə deməkdir. İnsan ki, hər bir çətinliyə qatlaşır, kirpiyi ilə “od” götürür, bərkə-boşa düşür və onda dünyanı daha dərindən tərk edir. Dünyanı dərindən dərk edir ki, o heç də günləri boş-boşuna bitir­mə­li deyil. Yəni hərənin bu dünyada öz həyat yolu, öz seçimi, öz mü­ba­rizə məktəbi var. Bu məktəbi keçənlər, bu məktəbdə bərkiyənlər heç vaxt həyatda büdrə­mirlər və büdrəsələr də, nə vaxtsa qalxa bilirlər. O, 1979-cu ildə Xabarovsk vilayətinin Pereyaslavka rayonunda yerləşən hərbi hissələrin birində xidmət edib. Hərbi hissədə olarkən özünün qa­biliyyəti və qeyri-adi xarakteri ilə seçilib. O, baş çavuş, tağım ko­man­diri kimi ehtiyata buraxılır.

Əsgərlikdən qayıdandan sonra daha da mətinləşən və möh­kəmləşən Taleh Qasımov Azərbaycan Aerogeodeziya Komi­təsində fəhlə işləyir. Sonradan o, Neft və Kimya Akade­miyasına qəbul olub və geoloji-kəşfiyyat fakültəsində oxuyur. Ancaq o, kursu tam bitirmir.

…1992-ci ildə Prezident Qvardiyası sıralarına daxil olan Taleh Qasımov daha böyük uğurlara imza atır. Ən başlıcası isə vətənin ağır günündə əlində silah Ağdərədə, Ağdamda, Füzu­lidə, Qubadlıda, Laçın­da və Zəngilanda yağı düşmənə qarşı vuruşur. Bəzən elə anlar olub ki, o, ölümlə də üzləşib, ancaq yenə ordan sağ çıxıb. Aydındır ki, müha­ribənin dəh­şətləri və vahiməsi daha böyük olur. Müharibənin ağrı-acı­sını dərin­dən yaşayan və bir qarış torpağımız uğrunda ölümə getməyə hazır olan Taleh Qasımov heç vaxt yağı düşməndən çəkinməyib. Ən azından ona görə ki, onun ürəyi həmişə bu torpaqlar uğrunda döyünən ürək olub.

Rus yazıçısı Ostrovskinin belə bir fikri var: “İnsan üçün ən əziz şey həyatdır. O, adama bir dəfə verilir. Ona görə həyatı elə başa vurmaq lazımdır ki, mənasız yaşadığın illər səni yandır­ma­sın, rəzil və məzmun­suz həyat sürdüyün üçün qəlbin ağrı­ma­sın və ölərkən deyə biləsən ki, mən bütün həyatımı və bütün qüvvəmi dünyada ən gözəl bir şeyə – mübarizəyə həsr etmi­şəm.” Vətənpərvər insan olan Taleh Qasımovun da həyatı həmişə mübarizə ilə zəngin olub. O, vətəni uğrunda döyüşlərdə də mübarizəyə atılıb, adi həyatda da haqsızlığa, ədalətsizliyə qarşı həmişə etiraz səsini ucaldıb. Elə buna görə də xidmət elə­diyi Milli Qvardiyada  ona hə­mişə hörmətlə yanaşıblar. Taleh Qasımov sonradan Hərbi Aka­de­mi­yaya qəbul olur və oranı bitirir. Təbii ki, ali təhsilli bu mütə­xəssisə və bacarıqlı kadra zaman-zaman daha çox eh­tiyac duyulur. Elə buna görə də o, Milli Qvardiyanın fəxri qarovul bölüyünə tağım komandiri, sonradan bölük koman­dirinin müavini, daha sonra isə bölük komandiri təyin edilir. Öz işini və məsuliyyətini dərindən dərk edən bu vətənpərvər insan vəzi­fəcə yenidən irəli çəkilir. Belə ki, o Azərbaycan Respublikasının Prezi­dentinin fəxri qaravulu­nun rəisi və fəxri qaravul taborunun komandiri təyin olunur. Sonradan Milli Qvardiyanın əməliyyat növbətçisi, Milli Qvar­diyanın qoşun xidməti bölməsinin rəisi, 2010-cu ilin iyul ayında isə Milli Qvardiyanın döyüş hazırlığı şöbəsinə rəis vəzifəsinə göndərilir.

Polkovnik-leytenant Taleh Qasımov müxtəlif vaxtlarda sə­mə­­rəli fəaliyyətinə görə, medal və döş nişanına layiq gö­rülür. Belə ki, o Fransanın baş naziri və müdafiə naziri tərəfindən “Yubiley döş nişanı”,  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə “Hərbi xidmətə görə” medal, “Qü­sursuz xidmətlərə görə üçüncü dərəcəli” medal, “Qüsursuz xidmətlərə görə ikinci dərəcəli” medal, “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüv­və­lərinin 90 illiyi” medalı və eləcə də xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin rəisi tərəfindən “Yubiley” döş nişanı ilə təltif edilib.

İnsan ki, özünə bir cığır açır və o cığırla addımlayır, günlərin bir günündə həmin cığır insanı daha böyük uğurlara qovuşdurur. O cığırla Taleh Qasımov həmişə büdrəmədən yeriyib və həmişə də hamının yanında alnıaçıq olub. Qoy bu yol vətənpərvər insan, elini-obasını hər şeydən üstün tutan Talehi daha gözəl arzulara, niyyətlərə qovuşdursun. Çünki elinə-obasına, Vətəninə sevgi Talehin içindən gəlir. Özünün tez-tez zümzümə etdiyi şeirdəki kimi:

Rasim, dağ döşündə qaynayır bulaq,
Baharın eşqiylə gülür bağça-bağ.
 Hər şey qazanılır dünayada, ancaq
Məhəbbət insanın canında gərək.

Mənbə : Səməndər Məmmədov –  “Faxralılar”, Bakı – “Elm və təhsil” – 2017, I kitab.

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur