Niyazi Allahyar oğlu Qasımov

OT KÖKÜ ÜSTƏ BİTƏR

…Kim nə deyir-desin, hər bir insanın əsli-kökü və nəsli-nəcabəti olmalıdır. O insanın ki, damar­la­rın­dan axan qan təmiz olur, duru olur, hə­min insanlar həmişə xalq, millət üçün çox­larının görə bilmədiyi işləri həyata keçirirlər. O işləri ki, yeri gələndə bu adamlar canından belə keçməyə qorx­murlar. Bir də, heç kəs dünyaya qəhrəman kimi göz açmır, hə­min in­­sa­nı zamanın özü yetişdirir, forma­laş­dırır və püx­tələşdirir… Belə insan­lardan biri də öz zi­ya­lılığı və təmizliyi ilə seçilən Niyazi Allahyar oğlu Qasımovdur. O Niyazi ki, 1923-cü Fax­ralı kəndində dünyaya göz açıb. Çoxlarına yaxşı bəllidir ki, Faxralıdan çox böyük ziyalılar, qəhrəman oğullar, millətini və xalqını sevən insanlar çıxıbdır…

İkinci Dünya müharibəsi başlayanda Niyazi Qasımov 10-cu sinifdə oxuyurdu. Hər oğulun, hər gəncin işi deyildi ki, 10-cu sinifdən gedib Sovet Ordusu sıralarında alman faşistlərinə qarşı vuruşsun. Taqanroq diviziyasının tərkibində döyüşə ge­dən gənc Niyazi nələr görməmişdi? O, alman faşizminin cina­yətkar sifətini, qəddarlığını və amansızlığını döyüş­düyü tor­pa­ğın hər addımında görürdü. O, görürdü ki, faşistlər işğal elə­dikləri yerlərdə nə uşağa, nə qocaya, nə də hamilə qadına aman vermir. Alman­ların törətdiyi vəhşilik Niyazi Qasımovun ürə­yi­nə çalın-çarpaz yara vurmuşdu. O, 1943-cü ildə general Tolbuxinin komandanlığı altında Cənubi Belarus cəbhəsində döyüşərək bir Vətən oğlu kimi öz sözünü demişdi. Bir müd­dətdən sonra isə Niyazi Qasımovu Cənubi Ukrayna cəb­həsinə göndərirlər.

Odun-alovun və güllələrin ölüm saçdığı məqamlarda heç vaxt Niyazi Qasımov qorxmayıb və əksinə, sinəsini vətən tor­pağına sipər edib. O, rabitəçi-kəşfiyyatçı kimi çox böyük xidmətlər göstərib. Əlbəttə, alman qoşunlarının içərisinə gir­mək, ordan lazımı məlumatları ötürmək o qədər də asan deyildi. Ən azından ona görə ki, hər dəfə kəşfiyyata gedərkən Niyazi Qasımov o dünyanı görüb gəlirdi. Müharibənin yazıl­ma­mış çox qanunları var. Yəni müharibə elə bir dəhşətdir ki, onun əhatəsində və için­də olan hər hansı adam istənilən anda qurban gedə bilər. Bunların hamısını Niyazi Qasımov çox yaxşı bilirdi, amma onun ürəyindəki vətən eşqi, ailə məhəbbəti və bir də geriyə dönəcəyi günün ümidi heç vaxt onu tənha bu­raxmırdı. Çünki o bilirdi ki, müharibə ağır qanlar, ölüm-itim beşiyidir. Və bu beşikdən, bu məkandan sağ çıxmaq hər oğulun işi deyil. Burada da bir Allah sevgisi, Allah məhəbbəti vardı. Onu həmişə ən ağır döyüşlərdə belə o Allah sevgisi qoru­muş­du. Elə buna görə də Ukray­na­dan keçən döyüş yolunu Rumı­niyada, Bolqarıstanda, Macarıstanda və Avstriyada davam et­dirmiş, döyüşlərdə öz sözünü demiş və həmin məmləkətlərin azad olunmasında Niyazinin böyük xidmətləri olmuşdu. Ona görə də o, “Macarıstanın azadlığı uğrunda” medalı ilə təltif olun­muş­du. Belə ki, Niyazi Qasımov Macarıstandakı döyüş­lərdə və Balaton gölü sahilində bir neçə kəndin azad olun­ma­sında qəhrəmanlıq nü­munəsi göstərmişdi.

…İnsanlar bəzən elə fikirləşirlər ki, onların qəhrəmanlığını və igidli­yini kimlərsə yaddan çıxarır, unudurlar. Amma bu belə deyil. Ola bilər, bəzən hansısa insan, hansısa adam kiminsə xidmətlərini və qəhrəman­lığını yaddan çıxarsın. Ancaq tarixin yaddaşı çox möhkəmdi, yəni tarix elə bir andır ki, ona yazılan məqamlar min illər də keçsə, unudulmur və yaddan çıxmır…

…Müharibənin dəhşətlərini yaşamış Niyazi Allahyar oğlu Qasımov sonradan doğma el-obasına dönür və burada yaşayıb-yaradır. Ailə qurur və 3 oğul, 1 qız atası olur. Onları da çox tərbiyəli və istiqanlı böyüdür. Ancaq Niyazinin ürəyində əbədi bir sağalmaz yara qövr edir, çünki o, müharibədə qardaşı Ən­vər Qasımovu itirir. Elə bu ağrı-acı zaman-zaman onun ürə­yində öz izini qoyur.

Niyazi Qasımov həmişə bir Allah sevgisinə, bir Allah məhəbbətinə sığınıb. Və Allah da onu çətin sınaqalara salsa da, bu sınaqlardan üzüağ çıxarıb. Buna görə də o, Ulu Yaradana duaçı olub.

Övladlarının hamısı elimizə, xalqımıza başucalığı gətirən, canında-qanında xalq məhəbbəti, millət sevgisi gəzdirən övlad­lar olublar. Niyazi Qasımovun atasının adını daşıyan Allahyar isə özünə sözün həqiqi mənasında oğul dedizdirdi. Bəli, vətən Allahyara oğul dedi. Həyatda ən ali mükafat da elə budur. Onu da Allahyar sağlığında qazandı.

Bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Bu ailə ilə mən çox yaxın olmuşam, Niyazi əmi böyüklə böyük, kiçiklə kiçik idi. Bizimlə hər görüşəndə sifə­tində təbəssüm yaranar və bizi bağrına ba­sardı. Tofiqi, Şamili, məni Səy­yaddan seçməzdi. Bizi göstərib deyirdi: Mənim yoldaşlarım və dostlarım bunlardı. Bu yüksək əxlaqi fəzilət Niyazi əminin saflığından irəli gəlirdi. Dəfələrlə bir məclisdə olmağımız Niyazi əmini bizə daha yaxından tanıtdı. Niyazi əmi bu insanlığı özü qazanmışdı. Niyazi əmini eli, obası və bizim 70-ci illərin gəncləri həmişə minnətdarlıqla xatırlayırlar.

Daha bir haşiyə: ADU-nun axırıncı kurs tələbəsi idim. Hə­mişə olduğu kimi, yay tətilini doğma Faxralımızın füsünkar təbiətində istirahət edərdik. Dostum Səyyad dedi ki, ay Sə­mən­dər, səni və o biri dostlarımızı Niyazi əmi Darvazdakı (Fax­ralının yaxınlığındakı kiçik kənd nəzərdə tutulur) evinə qonaq dəvət edir. Eldar Qurba­nov, Şamil Əliyev və Tofiq Bədəlovla birlikdə Niyazi əminin dediyi vaxtda onlarda görüşdük. Həmin görüşdə Niyazi əmi bizə elan etdi ki, heç yana getməyin, mə­nim müharibə yoldaşım və dostum Madayev bu günlərdə Faxralıya görüşümüzə gəlir.

Bu görüşdə, nəinki kəndimizin ağsaqqalları, rəhbər işciləri, ziya­lıları, hətta rayonumuzun hərbi komissarı və başqa məsul vəzi­fəli şəxsləri də iştirak edirdi. Mən də bu görüşdə birmənalı olaraq gənc yazar –  bir qələm əhli kimi iştirak edirdim. İndiyə qədər o görüşü xatırlayıram: Əslən Çeçenistanlı olan Madayev tək gəlmə­mişdi. Həyat yoldaşı Tamara xanım, oğlu Əli, həm­yerlisi və müharibə dostu Xizri Zakriyev ilə birlikdə gəlmişdi.

Bu dostlar bir-birinə sarıldılar, gözlərindən axan sevinc göz­yaşları dayanmaq bilmirdi. Bu görüşü seyr edən bütün qonaqlar da qəhərlənmişdi. Bir həftə müddətində bu dostlar nəinki Niyazi əminin, hətta bütün faxralıların sevimlisinə çevrilmişdi.

Abdul-Məcid Madayev danışırdı ki, mənim Niyazi Qasımova bir can borcum da var. Belə ki, biz müharibə zamanı kəşfiyatçı idik. Bir gün komandanlıq bizi – məni, Niyazi Qasımovu və milliyitcə rus olan Qulyayevi yanına çağırdı və tap­şırıq verdi. Biz almanların bir-biri ilə rabitə əlaqəsini kəs­məli idik. Əməliyyatı uğurla yerinə yetirdik və qayıdan zaman atəşə tutulduq. Bir anda mənim ətra­fımda böyük partlayış oldu və sağ ayağımdan ağır yaralandım. Niyazi bir anda özünü mənə çatdırdi və köynəyini çırıb mənim yaramı sarıdı. Çox qan itirmədən Niyazi Qasımov məni düşmənin ərazisindən uzaq­laşdırdı… Baxın, Faxralının bu igid oğlu yanımda olmasaydı, mən indi həyatda olmazdım və nə sizin kəndin füsünkar mən­zə­rəsini, nə də Faxralının belə cəsur insanlarını görməzdim.

Müharibə veteranlarının və müharibə dostlarının 1978-ci ildə baş verən bu görüşünü rayonumuzun “Qələbə bayrağı” qə­zetində geniş şəkildə işıqlandırdım. Bu cəbhə dostlarının xatirələrinin hamısını qələmə alsaydım, böyuk bir qəhrə­manlıq dastanı olardı.

Bu cəbhə dostları axırınçı dəfə 1943-cü ilin may ayında ayrı düşmüşdülər. Onların görüşü 35 il sonra, 1978-ci ildə baş tutdu və qələbənin də 33-cü ildönümünə təsadüf etdi. Sonra bu veteranlar Madayevin təşkilatçılığı altında sağ qalan cəbhə dostları ilə bir neçə dəfə görüş təşkil etmişdilər (Qələbə günü bayramlarında).

Mən bir daha dostluğun, sədaqətin və qardaşlığın necə oldu­ğunun qələmimlə birlikdə şahidi oldum. Bu dostluq nəinki iki ailə arasında, hətta iki böyük rayon – Gürcüstanın Bolnisi rayonu və Çeçenistanın Qudermes rayonu arasında boyük dostluğa çevrildi.

Hal-hazırda bu dostluğu Niyazi əminin oğlu, mənim yaxın dostum Səyyad Qasımov və nəvələri  Ənvər və kiçik Niyazi davam etdirir.

Elinə-obasına ürəkdən bağlı olan bu insan düz 70 il ya­şayıb və 1993-cü ildə dünyasını dəyişib. Amma elə insanlar var ki, dünyasını dəyişsələr də, öz əməlləri ilə minlərlə insanın qəlbində özünə əbədi iz qoyurlar. Faxralının ziyalısı olan Niyazi Qasımov da məhz belə kişilərdən olub!

Mənbə : Səməndər Məmmədov –  “Faxralılar”, Bakı – “Elm və təhsil” – 2017, I kitab.

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur